Warning: fopen(/home/tit/domains/zerowilgoci.pl/private_html/system/storage/cache/cache.language.1718813192): failed to open stream: Permission denied in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/cache/file.php on line 59Warning: fopen(/home/tit/domains/zerowilgoci.pl/private_html/system/storage/cache/cache.currency.1718813192): failed to open stream: Permission denied in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/cache/file.php on line 59 Regulamin

Regulamin

W trosce o zapewnienie maksymalnej ochrony praw przysługujących konsumentom na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przedstawiamy poniżej użyteczne informacje i uprawnienia przysługujące Państwu w przypadku dokonania zakupów w serwisie sklep.osuszanie.info.1. Dane identyfikacyjne.

Sklep.zerowilgoci.pl (określany dalej jako „Serwis”) jest prowadzony przez firmę Hydroblokker Sławomir Kulbacki (określany dalej jako „Właściciel”) z siedzibą w Opolu przy ul. Zielonogórskiej 4, wpisaną do Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl, NIP: 754-116-43-43.2. Dane do kontaktu.

Właściciel udostępnia następujące dane do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących Serwisu, w tym także w sprawach reklamacji plików elektronicznych nabytych w Serwisie:

numer telefonu:801 500 115 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00)

adres poczty elektronicznej: info@zerowilgoci.pl

formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.zerowilgoci.pl3. Przedmiot i sposób świadczenia.

Świadczeniem realizowanym przez Właściciela na rzecz konsumenta jest umożliwienie pobrania (ściągnięcia) do pamięci urządzenia elektronicznego (komputer osobisty, tablet, smartfon itp.) pliku elektronicznego zawierającego utwór przeznaczony do samodzielnego odczytywania na ekranie urządzenia (e-booki) w taki sposób, że użytkownik ma możliwość pobrania pliku więcej niż raz i na więcej niż jedno urządzenie elektroniczne. Ściągnięcie kupionego pliku następuje po opłaceniu zamówienia, przy użyciu elementu linkującego zawartego w wiadomości e-mail kierowanej do nabywcy pod adres wskazany w trakcie dokonywania transakcji.4. Cena, dodatkowe koszty i świadczenia obciążające użytkownika.

Użytkownik kupujący wybrane pliki elektroniczne jest zobowiązany do uiszczenia ceny stanowiącej sumę cen brutto (tj. wraz z należnym podatkiem od towarów i usług lub innym podatkiem od wartości dodanej) poszczególnych plików znajdujących się w koszyku użytkownika w chwili wybrania przycisku „Kupuję i płacę”. Właściciel nie pobiera dodatkowych opłat od użytkownika. Ewentualne dodatkowe koszty związane z transakcją mogą zostać pobrane przez instytucje finansowe za pośrednictwem których jest dokonywana płatność oraz operatorzy telekomunikacyjnych świadczących usługę niezbędną dla nawiązania łączności z Serwisem oraz pobraniem zakupionych plików. W przypadku odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem pobierania nabytego pliku Właściciel zwraca użytkownikowi całą uiszczoną cenę bez jakichkolwiek potrąceń. Właściciel nie pobiera jakichkolwiek kaucji lub innych świadczeń warunkujących rozpoczęcie wykonanie umowy.5. Sposób i termin zapłaty.

Użytkownik płaci za kupowane pliki elektroniczne przelewem elektronicznym lub poprzez obciążenie karty płatniczej (w tym w wyselekcjonowanych aplikacjach mobilnych). Użytkownik może dokonać płatności niezwłocznie przy złożeniu zamówienia, w systemach transakcyjnych informatycznie połączonych z Serwisem.

Płatność online jest rozliczana za pośrednictwem agenta rozliczeniowego PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.6. Termin spełnienia świadczenia.

Z zastrzeżeniem pkt. 6.1 opłacenie zamówienia przez użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od operatora płatności) udostępnienie zamówionego pliku, poprzez przesłanie użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie pliku. W przypadku zarejestrowanych użytkowników plik będzie udostępniony także na koncie użytkownika w zakładce "Pliki do pobrania".

Od chwili udostępnienia plik może zostać pobrany przez użytkownika, przy czym pobranie tego pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego pliku – na zasadach określonych w pkt 8.6.1. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili opłacenia zamówienia. 7. Jakość plików i reklamacje.

Właściciel dostarcza pliki umożliwiające niezakłócone korzystanie z treści zapisanych w nich utworów (z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt. 11). Użytkownikowi służą prawa z rękojmi, Właściciel nie udziela gwarancji jakości sprzedawanych plików elektronicznych. Reklamacje dotyczące braku możliwości pobrania pliku lub wad pobranego pliku są zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, zgodnie z pkt.2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad pliku elektronicznego użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o wadach Właściciela pod rygorem utraty praw z rękojmi. Po zgłoszeniu reklamacji przedstawiciele Właściciela niezwłocznie udzielą wsparcia użytkownikowi celem uzyskania jego pełnej funkcjonalności, wymiany na plik wolny od wad lub skorzystanie przez użytkownika z innych uprawnień określonych przepisami prawa i Regulaminem Serwisu. 8. Prawo do odstąpienia od umowy o nabycie pliku.

Podczas zawierania transakcji nabycia plików Właściciel zwraca się o wyrażenie zgody na przekazanie pliku natychmiast po zawarciu i opłaceniu zamówienia. Wyrażenie zgody na przekazanie pliku przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji powoduje wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania nabytego pliku. Użytkownik wyrażający zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić wyłącznie przed rozpoczęciem pobierania pliku.9. Okres obowiązywania praw i obowiązków użytkownika i Właściciela.

Użytkownik ma prawo do pobrania nabytego pliku więcej niż jeden raz na to samo lub różne urządzenia elektroniczne.

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/log.php on line 14Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home5/tit/domains/zerowilgoci.pl/public_html/system/library/log.php on line 14